GPM

مقایسه کالا (0)


1:200 Battleship USS Arizona

1:200 Battleship USS Arizona

مقیاس 1:200 طول: 93 سانتیمتر ارتفاع: 28 سانتیمتر عرض: 16 سانتیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 19 این گروه از کیتها شامل نقشه های ..

13,750 تومان

1:200 Italian Battleship RM Conte di Cavour

1:200 Italian Battleship RM Conte di Cavour

مقیاس 1:200 طول: 930 میلیمتر عرض: 140 میلیمتر ارتفاع: 290 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 12 این گروه از کیتها شامل نقشه های ..

10,000 تومان

1:200 Missile Cruiser USS Ticonderoga

1:200 Missile Cruiser USS Ticonderoga

مقیاس 1:200 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 17 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با..

8,750 تومان

1:25 Leopard II

1:25 Leopard II

مقیاس 1:25 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 16 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاد..

7,500 تومان

1:25 M1A1 Abrams

1:25 M1A1 Abrams

مقیاس 1:25 طول: 393 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 14 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه..

7,500 تومان

1:25 Opel Blitz

1:25 Opel Blitz

مقیاس 1:25 طول: 24 سانتیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 14 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

8,750 تومان

1:300 معبد مصری

1:300 معبد مصری

مقیاس 1:300 ابعاد 27*20*14 سانتیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

3,750 تومان

1:33 A-6 Intruder

1:33 A-6 Intruder

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 16 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با ..

10,000 تومان

1:33 B-52D Strato Fortress

1:33 B-52D Strato Fortress

مقیاس 1:33 طول: 1480 میلیمتر عرض: 1700 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 33 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پ..

25,000 تومان

1:33 BELL AH-1T Sea Cobra

1:33 BELL AH-1T Sea Cobra

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 4 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با ا..

5,000 تومان

1:33 BELL UH-1D

1:33 BELL UH-1D

مقیاس 1:33 طول: 387 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 5 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

6,250 تومان

1:33 Black Hawk UH-60

1:33 Black Hawk UH-60

مقیاس 1:33 طول: 496 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 9 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

11,250 تومان

1:33 F-104G

1:33 F-104G

مقیاس 1:33 طول 54 سانتیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می..

5,000 تومان

1:33 F8F-1 Bearcat

1:33 F8F-1 Bearcat

مقیاس 1:33 طول: 320 میلیمتر عرض بال: 250 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 7 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که ..

7,500 تومان

1:33 JU 88A

1:33 JU 88A

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

5,000 تومان

1:33 Mitsubishi A6M3 Zero

1:33 Mitsubishi A6M3 Zero

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 3 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

2,500 تومان

1:33 SU-25

1:33 SU-25

مقیاس 1:33 طول: 471 میلیمتر عرض بال: 435 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که ..

5,000 تومان

1:33 TBM Avenger

1:33 TBM Avenger

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

3,750 تومان

1:33 TF-104G

1:33 TF-104G

مقیاس 1:33 طول 54 سانتیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)